پژوGLXمدل۸۸ ، فنی وظاهری

, پژوGLXمدل۸۸ ، فنی وظاهری , بسیار تمیز،تخفیف بیمه کامل , نقره ای متالیک فی۴۰۰ / ۱۸م
۱۳۹۲/۴/۶ الی ۱۳۹۲/۴/۸

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۲/۴/۶ مراجعه نمایید

پژوGLXمدل۸۸ ، فنی وظاهری

, پژوGLXمدل۸۸ ، فنی وظاهری , بسیار تمیز،تخفیف بیمه کامل , نقره ای متالیک فی۴۰۰ / ۱۸م
۱۳۹۲/۴/۶ الی ۱۳۹۲/۴/۸

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۲/۴/۶ مراجعه نمایید