حسابداری پاره وقت

حسابداری وحسابرسی پاره وقت توسط مدیرمالی با سابقه ۱۸سال سابقه کاردر شرکت سازه گستروشرکت لوله اتصالات البرزوشرکت سایپا پخش آشنایی کامل به اکسل وهمکاران سیستم ،تدبیر،رافع،هلوودیگر نرم افزارهای حسابداری

۰۲۱-۴۴۴۱۴۲۴۸

۰۹۱۲۵۳۶۷۷۰۲-۰۹۳۰۱۰۷۷۰۷۳

By: مسلم رباطی

حسابداری پاره وقت

حسابداری وحسابرسی پاره وقت توسط مدیرمالی با سابقه ۱۸سال سابقه کاردر شرکت سازه گستر وشرکت لوله اتصالات البرزوشرکت سایپا پخش اشنایی کامل به اکسل وهمکاران سیستم -تدبیر-هلو-رافع-وغیره


 

By: مسلم رباطی