چون صفرعلی غیوری سرچشمه

, چون صفرعلی غیوری سرچشمه , مالک کامیون مدل , ۱۳۵۷شماره انتظامی , ۳۳۲ع۲۹ایران۳۳ , شاسی۱۰۵۳۲۵۲۴ , و به شماره موتور , ۱۰۰۲۰۴۲۶ , به علت فقدان سند تقاضای , صدور سند المثنی نموده , است لذا چنانچه هرگونه ادعای , درمورد خودروی مذکور , وجوددارد ظرف مدت۱۵روز , از تاریخ نشرآگهی بادردست , داشتن مدارک کافی به دفتر , فروش شرکت ایران خودرو , ودیزل واقع درتهران , خ آزادی کوچه شهید حبیب , زادگان پلاک ۱مراجعه نمایند
۱۳۹۱/۸/۹ الی ۱۳۹۱/۸/۱۰

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

, آگهی فقدان مدرک تحصیلی , مدرک فارغ التحصیلی اینجانب , محمد نعیمی راد فرزند حسین , شماره شناسنامه۱۷صادره از , رفسنجان درمقطع کارشناسی , رشته حقوق قضائی صادره از , واحددانشگاهی رفسنجان , باشماره ۰۶۲۰۷۱مورخ , ۱۶ / ۱۱ / ۷۵مفقودگردیده , است و فاقد اعتبار , می باشد.ازیابنده تقاضا , می شود اصل مدرک را , به دانشگاه آزاد اسلامی , واحدرفسنجان به نشانی , بزرگراه ولایت دانشگاه , آزاداسلامی ارسال نماید.
۱۳۹۱/۸/۸ الی ۱۳۹۱/۸/۹